Поверителност на данните

Кеос София ЕАД вярва, че защитата на личните данни е съществено важна за изграждането на взаимоотношения на доверие с клиентите. Ето защо дружеството гарантира максимална прозрачност в обработката, която осъществява на личните данни, предоставяни от клиентите й, или които събира чрез различните договори с клиентите си. 

Целта на тази Политика за поверителност е да ви предостави подробна информация относно условията за обработката на Вашите лични данни от Кеос София ЕАД, както и правата и опциите, които имате за контролиране на личните си данни и за защита на тяхната поверителност.  
В тази политика ще откриете следната информация:
Кеос София ЕАД гарантира съответствие с регламентите за защита на личните данни (по-долу наричани „лични данни“) и го поставя в основата на своите етични принципи, както е описано в Политиката на Групата за защита на личните данни.
1. КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Emil Frey Group е международна група, състояща се от различни юридически лица, измежду които и Дружеството, отговарящи по-специално за производството, дистрибуцията на автомобили и части и продажбата на услуги като свързани услуги, поддръжка, гаранция и финансиране. 

Кеос София ЕАД и/или нейната мрежа от дистрибутори може да събират и обработват Ваши лични данни. Тяхната отговорност при обработката на Вашите лични данни варира в зависимост от компанията в Групата или от дистрибуторската мрежа, с която сте споделили личните си данни, и ролята, която играят в различните предоставяни услуги и продукти. 

За целите на този документ „ние“ се отнася за Emil Frey Group, Кеос София ЕАД и неговата дистрибуторска мрежа. 

Кеос София ЕАД е официален вносител на автомобили с марките Renault и Dacia за България. Дружеството отговаря за вноса, дистрибуцията на автомобили и части и продажбата на услуги като свързани услуги, поддръжка, гаранция и финансиране на посочените марки автомобили на територията на Република България.

Кеос София ЕАД също така разчита на мрежа от оторизирани дистрибутори, за да продава автомобилите от нейните марки и свързани продукти и услуги.  

В тази връзка Ви информираме, че Кеос София ЕАД сключи с Renault s.a.s., производителят на цитираните марки автомобили (чийто седалище се намира на 122-122 bis avenue du Général Leclerc, Boulogne-Billancourt, 92 100, Франция, и който е регистриран в регистъра на компаниите на Nanterre (RCS) под номер 780 129 987), споразумение за ексклузивна дистрибуция, базирано на селективни и качествени критерии, за да ни позволи да извършваме продажби в Република България на превозни средства с марките Renault и Dacia, както и продукти и/или услуги на, свързани с тях. В този контекст може да споделим вашите лични данни с Renault s.a.s. Например, когато закупите превозно средство от нас и то изисква ремонтни операции, които попадат в гаранцията на производителя, ние споделяме с Renault s.a.s. уникалния идентификационен номер на вашето превозно средство и идентификаторите на други компоненти на превозното средство (които могат да бъдат свързани с Вас като собственик или ползвател), за да възстановим вашите разходи (напр.: подмяна на части и/или аксесоари на превозното средство в рамките на гаранцията, разходи за труд, извършени за подмяна или ремонт на части във връзка с гаранцията. Когато Renault s.a.s. е получател на вашите лични данни, той действа като независим администратор на данни. Renault s.a.s. също събира данни директно от Вас, по-специално когато създавате своя личен акаунт в MY Renault или за целите на предоставяне на свързани услуги. Можете да се запознаете със съответната политика за поверителност на Renault s.a.s. тук .

Дружеството и/или неговата мрежа от дистрибутори може да събират и обработват Ваши лични данни. Тяхната отговорност при обработката на Вашите лични данни варира в зависимост от дистрибуторската мрежа, с която сте споделили личните си данни, и ролята, която играят в различните предоставяни услуги и продукти. За целите на този документ „ние“ се отнася за България Кеос София ЕАД и неговата дистрибуторската мрежа.

Най-общо, следните компании са съвместни администратори по смисъла на приложимите регламенти за лични данни: 

Кеос София ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 131481045 с адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.1, представлявано и управлявано от Калина Йорданова - Изпълнителен директор и Емил Гърнев - Прокурист. Данните за контакт на длъжностното лице за защита на личните данни са dpo@keos.bg и членовете на нейната мрежа – списъкът с компании и техните данни за контакт е наличен тук.

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
„Лични данни“ означава всякаква информация, която може да се използва, за да Ви идентифицира пряко (например името Ви) или непряко (например чрез уникален клиентски номер).

Ние се задължаваме да събираме само личните данни, които са необходими за всяка от целите, за които обработваме Вашите лични данни. Личните данни, които събираме, зависят от нашето взаимодействие с Вас и може да включват информация за: 

• Вашата самоличност и данни за контакт (фамилия, собствено име, пощенски адрес, имейл, телефон и др.)

• Данни, свързани с Вашето лично и/или професионално положение (семейно положение, социално-професионална категория и др.)

• Вашите данни за плащане и трансакции (тип плащане, предоставена отстъпка и др.) 

• Данни, свързани с нашите търговски взаимоотношения, по-специално нашите взаимодействия и договори (история на поръчките, следпродажбено обслужване, договори за услуги, игри, взаимодействие с нашия кол-център и др.)

Идентификационните данни на Вашия автомобил (марка, модел, регистрационен номер, VIN номер и др.)

• Вашите геолокационни данни (Вашето съгласие се изисква, когато е необходимо съгласно регламентите)

• Данни, свързани с употребата на автомобила (километраж, пътуване, употреба на мултимедийна система и др.) и, където е приложимо, неговия акумулатор/батерия (ниво на заряд и др.) 

• Ако имате свързан автомобил, данни, позволяващи контрол над автомобила и, където е приложимо, неговия акумулатор/батерия (заключване/отключване, предварителна климатизация, програмиране на зареждането на батерията и др.), свързани с режима на шофиране (употреба на бутони за управление, ускорение, спиране и др.) или с предоставянето на свързани услуги или приложения в автомобила

• Данни, необходими за осъществяване на програми за лоялност, директен маркетинг, пазарно проучване или анкети (например Вашите предпочитания за автомобила)

• Данни, свързани с Вашите дигитални профили (онлайн акаунти)

• Данни, свързани с употребата на нашите уебсайтове и мобилни приложения, както и нашите известия (брой посещения, посетени страници, отворени съобщения и др.).    

Ето защо данните, необходими, за да отговорим на Ваша заявка или да удовлетворим условията на договор или законово задължение, се посочват във формулярите за събиране на данни. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, може да не успеем да обработим Вашата заявка или да ви предоставим съответните услуги. Другата информация е предназначена да можем да Ви опознаем по-добре, и по-специално да Ви изпращаме персонализирани реклами. Ето защо тази информация е опционална. Призоваваме Ви да ни информирате редовно в писмен вид за всякакви промени във Вашите лични данни.
Продуктите и услугите, които предлагаме, са предимно за възрастни. Ето защо не осъществяваме специфична обработка на данни на непълнолетни лица.


3. ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние ще Ви предоставим обяснения, свързани с контекста на събирането на Вашите лични данни, целите, за които ги обработваме, и срокът, за който ги съхраняваме.

3.1 Контекст на събирането
Ние събираме Вашите лични данни, по-специално когато:
 • Посещавате някой от нашите уебсайтове, който може да използва бисквитки или други средства за проследяване
 • Се свързвате с нас чрез онлайн формуляр, имейл, телефон, чат на живо, посещение в дилърство или чрез други средства
 • Участвате в игра или събитие или се абонирате за някой от нашите бюлетини
 • Закупите автомобил или услуга (поддръжка, ремонт, гаранция, свързани услуги)
 • Използвате свързан автомобил
 • Отговорите на някое от нашите проучвания или анкети за удовлетвореност
 • Създадете потребителски профил, за да получите достъп до нашите услуги от Вашия компютър или смартфон
 • Взаимодействате с нас в социалните медии, включително чрез бутоните Like, Share или Tweet за Facebook, Instagram и Twitter на страниците на Renault, което може да доведе до събиране и обмяна на лични данни между социалните мрежи и нас.
Ние също така можем да получим информация за Вас чрез други компании в нашата група или партньори с Ваше съгласие, когато това се изисква от регламентите.
3.2 Цели на обработката на лични данни
В контекста на нашите взаимоотношения и в контекста, в който се събират Вашите лични данни, ние можем да използваме Вашите данни, за да: 
А - Управляваме нашите първоначални взаимодействия 
Б - Управляваме нашите търговски взаимоотношения 
В - Управляваме услуги, предоставени от Вашия свързан автомобил и приложения в автомобила 
Г - Провеждаме проучвания и анализи 
Д - Управляваме нашите маркетингови дейности
3.2А Управляваме нашите първоначални взаимодействия
Цели Правно основание
Последващи посещения на нашите уебсайтове или мобилни приложения и управление на техните дейности и сигурност Тази обработка е базирана на Вашето съгласие бисквитки да се съхраняват/четат на Вашето устройство (вижте нашата политика за бисквитките) и на нашите законови интереси (да Ви предоставим сигурни сайтове и приложения)
Заявки за информация, оценки/оферти, тестдрайв (и евентуално събиране на глоби, свързани с този тестдрайв) и др. Тази обработка е обоснована чрез преддоговорни отношения, произтичащи от Вашата заявка или нашите законови задължения (сътрудничество с властите за събиране на глоби)
Навигация и взаимодействие с нашата фен страница във Facebook  Тази обработка е обоснована чрез договорните отношения, които имате като потребител на Facebook. В този контекст Кеос София ЕАД и Facebook са съвместни администратори на данни.
Обръщаме Ви внимание, че Facebook осъществява отчети за дейността и статистиката в анонимна форма от посещения във „фен страницата“ за целите на управлението на промоции на дейността на Дружеството и може също да ги използва, за да подобри системата за рекламиране на Facebook. Можете да получите повече информация за това как Facebook обработва лични данни, като се консултирате с политиката за поверителност на сайта: https://www.facebook.com/about/privacy
3.2.Б Управляваме нашите търговски взаимоотношения
Цели Правно основание
Управление на Вашата поръчка за автомобил (включително проследяване от производството до доставката), заявка за регистрация, документи, свързани с Вашия автомобил, договори (поддръжка, удължена гаранция, свързани услуги), ремонти, гаранция (включително Вашите заявки за поддръжка), пътна помощ и др. Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас.
Управление на Вашите потребителски профили и средства за автентикация Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас.
Управление на Вашето участие във форуми и общности Тази обработка е базирана на Вашето съгласие.
Управление на Вашите жалби Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (предотвратяване на правни действия)
Отговор на възможни заявки от Ваша страна за упражняване на права във връзка с Вашите лични данни (вижте раздела за „Вашите права“) Тази обработка е базирана на нашите законови задължения и може да включва проверка на самоличността Ви
Управление на нашите анкети за удовлетвореност, управление и отговор на Вашите мнения, за да подобрим удовлетвореността на клиентите и нашите продукти и услуги Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти и услуги)
Управление на нашата консолидирана база данни от настоящи и потенциални клиенти Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да имаме актуален и консолидиран поглед над данните)
     Управление на Вашите взаимоотношения с автомобила, по-специално различните операции, които се извършват в автомобила Ви     
     Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да проследяваме качеството на продуктите си)     
     Изтегляне на автомобил от пазара поради проблем с качеството          Тази обработка е базирана на нашите законови задължения (регламентите за дефектни продукти) и на нашите законови интереси (да гарантираме качеството на продуктите си)     
Когато се свързвате с нашите кол-центрове, нашата цел е да отговорим на очакванията Ви по най-добрия начин. За да подобряваме качеството на нашите услуги и да обучаваме и оценяваме нашите служители, Вашите разговори може да се записват. Но Вие можете по всяко време да възразите на това, без да посочвате причина.
3.2.В Управляваме услуги, предоставени от Вашия свързан автомобил и приложения в автомобила
Цели Правно основание
Гарантираме Вашата безопасност на пътя (например спешни обаждания, предупреждение за риск от сблъсък, засичане на излизане от лентата, ограничител на скоростта и автоматична система за аварийно спиране) Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас, или чрез нашите законови задължения.
Осигуряваме и управляваме Вашите бизнес приложения (таргетирана реклама, пътна помощ, персонализирана застраховка) Тази обработка е обоснована, ако е приложимо, чрез Вашето съгласие и нашите законови интереси (да Ви предоставяме подходящо съдържание) или чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас. .
Гарантираме киберсигурността на системите Тази обработка е обоснована чрез нашите законови интереси (да Ви предоставяме сигурни системи)
Активираме Вашите свързани услуги и приложения в автомобила, управляваме Вашите профили и съответните договори Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас
Справяне с кражбите (съобщаване за кражба, проследяване на откраднати автомобили) Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас
Осигуряваме Ви свързани услуги и приложения в автомобила, подпомагащи шофирането (предварителни съобщения, екологично шофиране, помощ при паркирането) Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас
Дистанционни прегледи (прегледи на автомобила и на арматурното табло) Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас
Осигуряваме Ви свързани услуги и приложения за навигация в автомобила Тази обработка е базирана на Вашето съгласие
Осигуряваме Ви и управляваме услуги, отнасящи се до Вашия акумулатор/батерия, свързаните услуги и съответните приложения в автомобила Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас
Осигуряваме Ви диагностика, сервизно обслужване и поддръжка на Вашите автомобили, системи и карти (предупреждения, свързани с работата на автомобила, напомняне за насрочен МОТ тест, дистанционни актуализации на софтуера, проактивна поддръжка, превантивна поддръжка и др.) Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас.
Някои свързани услуги или приложения в автомобила, за които сте се абонирали, използват услуги, предлагани от Google, за да Ви осигурят карти или предложения за интересни места на смартфона Ви или в автомобила. Можете да получите повече информация за това как Google обработва Вашите лични данни, като се консултирате с политиката за поверителност на сайта: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Когато Ви изпращаме съобщения на екрана на автомобила Ви, нашата цел е да Ви информираме за края на някой от договорите Ви за услуги и да Ви предложим да го подновите.
Някои свързани услуги и приложения в автомобила може да изискват обработка на данните за Вашата локация. Вашето съгласие се изисква преди обработката на данните. Можете да оттеглите съгласието си и да прекратите тази обработка по всяко време.

При някои електрически автомобили, когато свържете телефона си към автомобила, Вашият телефонен номер ще бъде изискан, за да Ви изпращаме нотификации относно нивото на заряд на батерията Ви. Можете да управлявате условията за получаване на нотификациите и да изберете да не ги получавате в подменюто My notifications (Моите нотификации).

Информация, свързана с активирането на Вашите услуги, споделянето на Вашите данни и прекратяването на споделянето, е налична тук.

Ние се стремим да уважаваме поверителността на Вашата информация, но Ви напомняме, че е Ваша отговорност да информирате всеки друг потребител или купувач на автомобила относно условията, при които Дружеството и дистрибуторската му мрежа обработва техните лични данни.
3.2.Г Провеждаме проучвания и анализи
Провеждаме проучвания и анализи, за да измерим своето представяне, да оценим качеството на продуктите и услугите си и нивото на удовлетвореност на клиентите, за да ги подобряваме постоянно.
Цели Правно основание
Каним Ви да отговаряте на нашите проучвания в контекста на разработката на нови продукти и услуги и за да оценим имиджа на бранда си Тази обработка е базирана на Вашето съгласие
Правим анализи, за да измерим търговското си представяне, включително ефективността на маркетинговите си операции Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да измерваме представянето на дейността си)
Проучване и разработка на нови продукти и услуги Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти и услуги)
Осигуряваме качеството на нашите автомобили и части, включително проучвания на инциденти и издръжливост Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти)
Провеждаме анализи, за да подобрим удовлетвореността на клиентите Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти и услуги)
3.2.Д Управляваме нашите маркетингови дейности
Цели Правно основание
Изпращаме рекламни кампании (дигитални и други) и бюлетини Тази обработка е базирана на Вашето съгласие и/или на нашите законови интереси (да Ви предоставяме подходяща информация)
Игри и състезания, събития и спонсорство Тази обработка е базирана на договора (приемане на правилата)
Онлайн таргетирана реклама, персонализация на съдържанието Тази обработка е базирана на Вашето съгласие бисквитки да се съхраняват/четат на Вашето устройство (вижте нашата политика за бисквитките)
Усъвършенстван анализ за маркетингова персонализация (профилиране) и подобряване на познанията за клиентите и пазара Тази обработка е базирана на нашите законови интереси (да опознаем поведението на нашите настоящи и потенциални клиенти по-добре и/или да Ви осигурим подходящо съдържание)
Ние анализираме личните данни на нашите настоящи и потенциални клиенти, както данните, които са ни предоставили директно (включително данни, свързани с разглеждането на нашите уебсайтове и използването на нашите мобилни приложения след получено съгласие), така и данните от трети страни (след получено съгласие, ако е необходимо), за да създадем алгоритми, които ни дават достъп до и ни позволяват да предвидим техните потенциални интереси и предпочитания към нашите продукти и услуги (използвайки резултати и сегментация).
Тези анализи са предназначени да Ви предоставят персонализирано съдържание като специфични оферти по имейл, съдържание на нашите уебсайтове или уебсайтовете на трети страни и др. Например обработката на тези данни може да ни позволи да Ви изпратим оферти, свързани със сегмента автомобили, който най-вероятно Ви интересува. Това също така ни позволява да не Ви изпращаме рекламни оферти, ако установим, че те не отговарят на Вашите интереси. Употребата на такива инструменти се определя като профилиране от регламентите. Ние вярваме, че е част от законовите ни интереси да разбираме предпочитанията на нашите настоящи и потенциални клиенти, за да им осигуряваме съдържание, което отговаря на техните нужди или желания. Преценили сме съответните интереси и сме взели мерки, за да гарантираме, че Вашите фундаментални права и свободи не се нарушават.
При желание е налична повече информация по тази тема. Ако не желаете да Ви изпращаме оферти, базирани на профилиране, можете да възразите срещу тях, като се консултирате с раздел „Как да упражнявате правата си“.
3.3 Периодът, за който съхраняваме Вашите лични данни
В съответствие с регламентите, ние се задължаваме да съхраняваме Вашите лични данни само за периода, необходим да постигнем поставените цели, да отговорим на Вашите нужди или да удовлетворим нашите законови задължения.

При определянето на този период ние вземаме предвид по-специално следното:
 • Срока на Вашия договор,
 • Времето, необходимо за обработване на Вашата заявка или жалба,
 • Срока, за който е активен Вашият потребителски профил, освен ако не сте го ползвали в продължение на 3 години,
 • Вашия интерес към нашите брандове,
 • Необходимостта да съхраняваме запис на Вашите взаимодействия с нас за ефективно управление на нашите търговски взаимоотношения. Този период варира в зависимост по-специално от това дали сте закупили автомобил или услуга, като например ремонт, или дали сте взаимодействали с нас единствено, без да сключваме договори,
 • Нашите законови или регулаторни задължения (такъв е случаят конкретно с техническите данни на нашите автомобили).

Когато вече няма нужда да използваме Вашите лични данни, те се изтриват от нашите системи и архиви или се анонимизират, за да не можем вече да Ви идентифицираме. Но може да е необходимо да архивираме някои от Вашите лични данни, за да можем да отговорим на каквито и да е съдебни действия през периода на давност, предвиден в приложимото законодателство.
4. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Можем да разкрием вашите лични данни на следните получатели и/или категории получатели („Получатели“): 
 • Лица, упълномощени от нас да извършват каквито и да е обработки на лични данни: наши служители и сътрудници, които са поели задължение за поверителност и спазват специфични правила относно обработката на Вашите лични данни; 
 • Нашите обработващи лични данни: външни компании, на които делегираме някои от дейностите по обработване, изброени в тази политика за поверителност. Например доставчици на системи за сигурност, счетоводни и други консултанти, доставчици на хостинг на данни и т.н. Ние сме подписали споразумения с всеки от нашите обработващи лични данни, за да гарантираме, че вашите лични данни се обработват с подходящи предпазни мерки и само според нашите инструкции. 
Гарантираме, че само лицата, които са надлежно оторизирани в задълженията и задачите си да обработват Вашите лични данни в рамките на Дружеството и дистрибуторската му мрежа, имат право на достъп. 

Може да споделяме Вашите лични данни и с други компании в или дъщерни дружества, предлагащи финансови и технически услуги след получено съгласие от Ваша страна, когато това се изисква от регламентите. Тези компании може да действат като администратор на лични данни в съответствие с тяхната политика за защита на данните или като обработващ лични данни, за да изпълняват задачи съгласно инструкциите, които сме им дали.  

За да обработваме всички или част от Вашите лични данни, ние използваме доверени доставчици, трети страни, които действат като обработващи лични данни лица съгласно нашите инструкции и единствено от наше име, включително:
 • Хостинг, управление или поддръжка на нашите бази данни, уебсайтове и мобилни приложения,
 • Предоставяне на услуги по автентификация,
 • Управление на връзките с клиенти (кол-центрове, инструменти за комуникация и др.)
 • Предоставяне на услуги, свързани с нашия маркетинг, включително изпращането на търговски оферти,
 • Организиране на състезания и събития,
 • Провеждане на проучвания и анкети.

За цялото това споделяне на данни ние гарантираме, че работим само с доверени компании и подсигуряваме тези взаимоотношения (договори, одити, гаранции, тестове за сигурност и др.).

В някои случаи може да споделяме част от личните Ви данни с партньори, които ще ги използват за собствени цели. В тези случаи тези партньори ще действат като администратори на данни и тяхната политика за обработка на лични данни ще бъде приложима за споделените данни.

Ние се задължаваме да искаме Вашето съгласие за това споделяне, когато това се изисква от регламентите, или поне да Ви предоставяме опция да възразите. Ние също така може да ви предложим възможността да използвате Вашите данни за вход в социалните мрежи. Моля, имайте предвид, че в този случай Вие споделяте информацията от профила си с нас. Споделените лични данни зависят от конфигурацията на платформата на социалната мрежа. Моля, имайте предвид, че тези социални мрежи прилагат свои собствени политики за поверителност.

И накрая, ние може да сме задължени да споделим личните Ви данни с трети страни, за да спазим законово задължение (например за да съберем пътна глоба след тестдрайв) или административно или правно решение.
5. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
5.1- Вашите права

Вие имате няколко права съгласно регламентите за защита на личните данни:

Право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, при условие че имате основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, и право да поискате обработката на Вашите лични данни да бъде ограничена в някои случаи, предвидени в регламентите.

Право да възразите срещу всякакво търговско привличане на клиенти: можете по всяко време да заявите, че не искате да получавате нашите съобщения, свързани с нашите предложения, новини и събития. Това право по-специално може да се упражнява чрез линка за отмяна на абонамент във всеки маркетингов имейл. Можете също така да възразите срещу профилирането.

Право да оттеглите Вашето съгласие
по всяко време за целите, за които сме изискали Вашето съгласие.

Право на информация: имате правото да получавате ясна, прозрачна и разбираема информация относно това как използваме Вашите лични данни и относно правата Ви. Тази политика е пример за това.

Право на достъп до Вашите лични данни:
имате правото да получавате информация относно обработката на Вашите лични данни (включително данните, които се използват, за какви цели и др.) и копие от тази информация.

Право на поправка: имате правото да коригирате своите данни, ако те са неточни или непълни, въпреки нашите усилия да ги поддържаме актуализирани, позволявайки ни да спазваме задължението си да имаме актуални данни за Вас.

Право на преносимост на данните Ви, т.е. при определени условия, правото да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общо използван компютризиран формат, както и да могат да бъдат изпратени на трети страни, ако е технически възможно.

Право на изтриване
(или право да бъдете забравен): имате правото данните Ви да бъдат изтрити. Това право може да бъде ограничено с оглед нашите договорни или законови задължения (текущ договор) (по-специално предотвратяване на правни действия).

Накрая, имате правото да подадете жалба до КЗЛЧ, Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg в случай, че правата ми като субект на данни бъдат нарушени. Съветваме ви да се свържете с нас, преди да подадете каквато и да е жалба, за да можем да се опитаме да решим проблема Ви заедно.

5.2- Как да ги упражнявам?

Можете да актуализирате данните си за контакт и да управлявате маркетинговите си предпочитания директно във Вашия потребителски профил (MyRenault, MyDacia и т.н.).

За да упражните някое от правата си, можете да ни изпратите заявката си по всяко време по имейл на dpo@keos.bg, или по пощата на адрес гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.1. Ние може да изискаме определена информация или документи (документ за самоличност, документ за регистрация на автомобила), когато не успеем да идентифицираме Вас или данните на автомобила Ви.
6. КАК СЕ ПАЗЯТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри. Ние прилагаме и изискваме от нашите партньори и лица, обработващи данните, подходящи мерки за сигурност и защита на данните в съответствие с най-новите технологии.

Когато обработката на лични данни включва прехвърляне на данни, ние се грижим това прехвърляне да се осъществява в подходящи условия, които гарантират адекватно ниво на защита, сигурност и поверителност.

Когато се създава дигитален профил, въвеждането на парола, която отговаря на нашите стандарти за сигурност, е задължително и е част от нашата политика за поверителност. Ваша отговорност е да я пазите в тайна.

Когато е възможно, Вашите данни се обработват в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Но тъй като някои от нашите доставчици на услуги или техните служители, обработващи лични данни, се намират в държави извън ЕИЗ, Вашите лични данни може се обработват в тези държави. Някои от тези държави може да имат различни регламенти за личните данни от тези на Европейския съюз. В такъв случай (i) обръщаме специално внимание, за да гарантираме, че това прехвърляне се осъществява съгласно приложимите регламенти и (ii) прилагаме предпазни мерки, гарантиращи адекватно ниво на защита на Вашата поверителност и фундаментални права (по-специално, като използваме стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). При обикновена заявка, изпратена на адреса, указан в раздела „Какви са Вашите права?“, можем да Ви предоставим повече информация за това прехвърляне (по-специално стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).
7. ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние можем да променяме тази информация периодично. Ще Ви информираме и/или ще искаме Вашето съгласие, когато е необходимо. Затова Ви препоръчваме да проверявате тази политика, винаги когато посещавате нашия уебсайт, за да разгледате последната версия.

Версия 2, актуализирана на 28.10.2020
Тази нова версия е основна поправка на предната версия. Тя е по-достъпна и по-изчерпателна. Тук можете да намерите всички общи условия, ръководещи употребата на Вашите лични данни (по-специално пълния списък с нашите цели). Обработката на Вашите лични данни за свързани услуги и приложения в автомобила вече е включена в тази политика. Предоставяме Ви нова информация за профилирането. Тази версия също така предоставя повече прозрачност относно получателите на Вашите лични данни, във или извън нашата група.