Снимай се с новото Renault CAPTUR и спечели награда!

Направи си селфи с новото Renault CAPTUR и го сподели във Facebook или Instagram с хаштаг #новотоRenaultCAPTUR.

Напиши любимата си дестинация в България и може да спечелиш награда - уикенд с новото Renault CAPTUR.

*Наградата включва предоставяне на автомобил Renault CAPTUR за уикенд и нощувка в 4 звезден хотел в България.

Дни на отворените врати

От 20 до 22.02.2020

Отличи се от тълпата! Придай цвят на всяко приключение в ежедневието си с новото Renault CAPTUR!

Ела на Дни на отворените врати и тествай модела.

Възползвай се от ексклузивна и неповторима оферта за модела валидна само в рамките на Дни на отворените врати от 20 до 22 февруари 2020.

Очакваме те в търговските ни представителства в цялата страна.

Правила на играта

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СНИМАЙ СЕ С
НОВОТО RENAULT CAPTUR“


РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Снимай се с новото Renault CAPTUR”

1.1. Настоящите правила определят правилата за участие в Играта „Снимай се с
новото Renault
CAPTUR“(наричана по-долу за
краткост “Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с
физическите лица, участващи в Играта (наричани по-долу „Участниците“).

1.2. Настоящите правила са достъпни на
интернет страницата на Организатора на Играта  www.renault.bg за периода на провеждането й. При участието си в Играта участниците се
обвързват с правилата и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях
условия и срокове.

1.3. Настоящите правила влизат в сила на 20.02.2020г. на събитието Дни на отворените врати и важат за целия период на провеждане на
Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения,
свързани с нея. Организаторът
си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените
влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта и обвързват
участника в случай, че същият не възрази на посочените данни за контакт в срок
от 14 дни от публикуване на измененията.

1.4. Приетите от участниците
Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на
Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в
Официалните правила срокове.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
 
2.1. Организатор на Играта е „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД,
ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул.
Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет.2, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на  оторизираните  дистрибутори  от  търговската мрежа на Renault в България (наричани по-долу за краткост „Дилърствата“ или „Търговската
мрежа на Renault). Информация за градовете, наименованията
и адресите на Дилърствата от мрежата на Renault  може
да намерите”в чл.3.2. на
настоящите Правила или  на адрес www.renault.bg

 

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на
Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 20.02. – 22.02.2020г.  включително в цялата Търговска мрежа на Renault. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва
за спечелване на награда от Играта, както следва:

 

София, Ауто Франс 3000, ул. „Резбарска“ 5

София, Еспас Ауто, бул. „Цариградско шосе“
100

София, Омникар Ауто, „Околовръстен път“ 235

София, Омникар Ауто Суходол, „Околовръстен
път“ 935

 

Варна, Алианс Ауто Варна, бул. „Владислав
Варненчик“ 292

Пловдив, Ауто Ташев, бул. „Цариградско
шосе“ 83

Пловдив, Омникар Ауто, ул. „Найчо Цанов“ 20

Плевен, Кроност, бул. „Българска авиация“
20

Русе, Стибис, ул. „Русофили“ 9 (зад
„Паметник на Русофилите“)

Враца, ТИТ, ул. „Илинден“ 4

Благоевград, Еспас Ауто, кв. „Грамада“,
международен път Е79

Пазарджик, Еспас Ауто, ул. „Пловдивска“ 103

Велико Търново, Еспас Ауто, ул.
„Магистрална“ 2

Стара Загора, ФБ Ауто, бул. „Никола Петков“
69

Хасково, ФБ Ауто, бул. „Освобождение“ 112

Бургас, Омникар Ауто, ул. „Янко Комитов“ 8

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на
трудов или граждански договор за Организатора и  Дилърствата, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. Има навършени 18 (осемнадесет години)

4.2.2.  Направило си е селфи с новото Renault CAPTUR по време на Дни на Отворени врати,
споделило е снимката във Facebook или Instagram с хаштаг #новотоRenaultCaptur и с коментар за желана дестинация в България, която иска да посети с
модела.

4.2.3. Дало е писменото си съгласи си за участие в Играта и обработване на
личните данни на бланките, налични в Дилърствата

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което
oтговаря на изискванията за участие в
Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на
продукти, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице може да участва само един път в Играта.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За периода на Играта печелившият участник ще спечели
пътуване до избрана по желание дестинация в България за уикенд (наричано
по-долу „Наградата“).

Наградата включва предоставяне на автомобил новото Renault CAPTUR за уикенд и 1 нощувка в 4 звезден хотел в България за
4-ма души. Максималният брой души, които печелившият може да вземе със себе си
са 3-ма души. Автомобилът, предоставен от Организатора следва да се вземе от печелившия
участник от адрес „бул. Г.М.Димитров 16-А“ в петък следобед и да се върне в
понеделник на същия адрес.

6.2. В томболата участват, тези участници, които са изпълнили правилно
условията на Играта. Печелившите
лица се изтеглят в присъствието на представители на Организатора.

6.3. Имената на печелившите не се обявяват публично. Оргaнизаторът ще се свърже с Печелившите през Facebook, чрез лично
съобщение  в
рамките на една седмица след приключване на периода на Играта.

6.4. В случай, че печеливш Участник не се свърже с Организатора до 28.02.2020г. или
не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи Наградата.

6.5. Наградата може да бъде полученa от печелившия
Участник не по-късно от 20.09.2020. по посочения в настоящите правила начин..


6.6. Наградите не
могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

6.7. Не се допуска
замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга
предметна награда или стока, както и срещу услуги.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати
участието си в Играта, без да посочва причини за това, като се свърже с Организатора на телефон 0700 13 313 или изпрати имейл на следния адрес: contact.bg@renault.bg

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати
провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира
своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.renault.bg  и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези
случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие
в Играта.

7.3. Организаторът запазва право при
констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния Участник.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди,
причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло,
или за вреди и травми, причинени на печелившият Участник или неговия придружител по време на използването на Наградата.


8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на
условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане
на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в
обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети
лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за
победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни
данни.

8.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито
лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо
дали първото е дало или не съгласие за това.

8.5. Участниците
са отговорни за заплащането за своя сметка на всички разходи, които могат да
възникнат във връзка с участието им в Играта.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Всички
спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с
Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а
в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред
компетентните държавни органи.

9.6. Настоящите правила
съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта За
всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на
действащото българско законодателство.